31 560
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)
nr. 27

MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN VAN HEUGTEN

Voorgesteld 14 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat leegstandbeheerorganisaties en antikraakbureaus een belangrijke rol spelen in het leegstandsbeheer;

constaterende, dat er in het verleden en ook nu nog misstanden en klachten over de kwaliteit van leegstandbeheerorganisaties zijn (geweest);

verzoekt de regering om te bevorderen dat er zo spoedig mogelijk een keurmerk of certificering voor leegstandbeheerorganisaties komt, waarmee gemeenten en gebouweigenaren eenvoudig kunnen herkennen welke leegstandbeheerorganisaties op een goede, veilige, menswaardige en aanvaardbare wijze leegstaande gebouwen (laten) beheren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Van Heugten