Archief voor de categorie ‘Politiek’

Druk op BrabantWonen neemt toe.

Woningbouw corporatie BrabantWonen moet zich aan de afspraken van de motie omtrent tijdelijke verhuur i.p.v Antikraak in Orthen-Links gaan houden.

Woonbond roept op tot boycot antikraakbureaus.

De Woonbond roept vastgoedeigenaren, gemeentes , woningcorporaties en andere verhuurders op om geen gebruik te maken van antikraakbureaus en zo het ontstaan van een categorie ‘B huurders’ te voorkomen. Ook bij de landelijke overheid heeft de Woonbond er op aangedrongen de omzeiling van de huurbescherming met de privaatrechtelijke ‘bruikleenovereenkomst voor woonruimte’ waar antikraakbureaus mee werken, onmogelijk te maken.

Hieronder de link naar de hele brief verstuurd aan woningcorporaties.

www.woonbond.nl

Pvda Den Bosch stelt mistanden antikraak aan de orde

Hier het linkje naar de schriftelijke vragen die Jeroen Weyers van de PVDA Den Bosch aan het college van B & W heeft gesteld m.b.t. tot het gebruik van antikraak oa. door corporaties. Hierin oa. ook het voorstel om tijdelijk te verhuren op basis van de leegstandswet ipv met antikraakbureau Ad Hoc te werken vanwege een groot aantal onredelijke bedingen die in de gebruikte contracten zijn opgenomen.

Lees hier meer over de vragen die de PvdA heeft gesteld.

Eerste kamer stelt vragen aan indienders wet ”Kraken en Leegstand” m.b.t. antikraak.

Naast de kritiek die verschillende fracties hebben geuit op de wet ”Kraken en Leegstand”. Hebben ook de Eerste Kamer fracties van de Christenunie en de SGP vragen gesteld aan de indienders m.b.t antikraak, zo stelt men:

“De veronderstelling van deze leden is dat ook na invoering van het onderhavige wetsvoorstel de antikraakinstellingen een rol blijven vervullen,ondermeer gelet op de verwachting dat de leegstandproblematiek de komende jaren zal toenemen. De documentaire “Leegstand Zonder Zorgen” en een artikel van prof. Hugo Priemus in de NRC tonen aan dat er een aantal zaken niet deugt. De bovengenoemde fracties verzoeken de initiatiefnemers om een reactie op de hierin genoemde bezwaren”.

De vraag is of deze fracties genoegen nemen met de voorgestelde motie (van Heugten /Anker ) om tot een certificeringstraject te komen. In deze motie worden geen eisen gesteld aan de antikraakbedrijven en de door hen opgestelde contracten.

Verslag debat “Kraken en Leegstand” 14 oktober over anti-kraak.

Het amendement van Paulus Jansen om de mogelijkheid te creëren Minister van der Laan minimumeisen te laten stellen aan de anti-kraakcontracten is afgewezen.

Minister Hirsch Ballin en Minister Van der Laan zagen hiertoe wel mogelijkheden tot wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek.

De motie Anker (CU) en Van Heugten (CDA) om tot een keurmerk voor anti-kraakbureaus te komen is aangenomen. Het opstellen van het keurmerk word aan de sector zelf overgelaten. Aan de contracten worden geen minimumeisen opgelegd.

Lees meer

Motie van de leden Anker en van Heugten

31 560
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)
nr. 27

MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN VAN HEUGTEN

Voorgesteld 14 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat leegstandbeheerorganisaties en antikraakbureaus een belangrijke rol spelen in het leegstandsbeheer;

constaterende, dat er in het verleden en ook nu nog misstanden en klachten over de kwaliteit van leegstandbeheerorganisaties zijn (geweest);

verzoekt de regering om te bevorderen dat er zo spoedig mogelijk een keurmerk of certificering voor leegstandbeheerorganisaties komt, waarmee gemeenten en gebouweigenaren eenvoudig kunnen herkennen welke leegstandbeheerorganisaties op een goede, veilige, menswaardige en aanvaardbare wijze leegstaande gebouwen (laten) beheren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Van Heugten

Verschillende bijdragen van Paulus Jansen, waaronder anti-kraak.

Hieronder vind u 1 amendement op het gebied van antikraak van Paulus Jansen (SP) tijdens het debat over de wet “Kraken en Leegstand”.

“Een volgend amendement op nr.15 heeft betrekking op anti-kraak. De indieners spreken in de nota naar aanleiding van het verslag over enkele tienduizenden personen die een gebruikscontract hebben als anti-kraakwacht of vastgoedbeheerder [31560-8, p.12]. Het gaat dus vrijwel zeker om meer, véél meer mensen dan het aantal krakers. Die mensen zijn de facto vrijwel rechteloos. Er zit een enorm gat tussen de wettelijke bescherming van een huurder en van deze groep. De SP-fractie stelt voor om dat gat wat kleiner te maken door de minister van WWI de mogelijkheid te geven om eisen te stellen aan de inhoud van het gebruikscontract. Overigens zou je nog verder kunnen gaan door bij hergebruik de procedure van artikel 15 van de Leegstandswet voor te schrijven. Op dit moment wordt die route alleen door woningcorporaties gebruikt.
Zien de indieners en de minister van wonen mogelijkheden om de werking van dit artikel te verruimen? “

Zie hier alle zes amendementen.

Bijdrage Staf Depla over anti-kraak en Leegstand Zonder Zorgen debat “Kraken en Leegstand”

Voorzitter,

De PvdA is dus een warm pleitbezorger voor leegstandsbeheer. Maar in aanloop naar het debat heb ik de film ‘leegstand zonder zorgen’ mogen bekijken. Het geeft een kijkje in de wereld van de antikraakbureaus. Zelfs bij de gecertificeerde bureaus blijkt er veel mis te zijn. De gebruikscontracten zitten zo in elkaar dat de tijdelijke bewoners geheel rechteloos zijn. Natuurlijk moeten ze het pand verlaten als de eigenaar een commerciële gebruiker of koper gevonden heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de huurders niet op fatsoenlijke manier behandeld kunnen worden.

Gisteren schreef oud Hoogleraar Hugo Priemus een duidelijk verhaal in het NRC. Leegstandsbeheer is goede zaak, maar behandel de bewoners dan wel fatsoenlijk. Aanvullende regelgeving is noodzakelijk als we dit alternatief van kraken een serieuze kans willen bieden. Priemus stelde voor in de wet een regiem voor tijdelijke huurcontracten te maken.

Voor scherp omlijnde gevallen (moeilijk verkoopbare woningen, slooppanden, specifieke studentenwoningen) en omlijnde kernmerken van bewoners (studenten, tijdelijke werknemers uit het buitenland etc) moet de mogelijkheid komen om contracten voor bepaalde tijd af te sluiten. De SP heeft hier een paar interessante amendementen voor ingediend. Ik ben daar positief over. Ik wil graag de reactie van de initiatiefnemers horen. Want de initiatiefnemers kennende kan ik me niet voorstellen dat ze hun ogen voor deze problematiek willen sluiten.

Naar boven

INFORMATIE

Heeft u een vraag omtrent antikraak, leegstandsbeleid of het onderzoek naar antikraak? Of wilt u een vertoning van Leegstand zonder zorgen organiseren? Stuur ons dan een email via deze link!.
Abel Heijkamp is te bereiken op 06 476 865 43
 

Bad Behavior has blocked 1834 access attempts in the last 7 days.